بازی Spider Man سریع ترین فروش را در بین بازی های 2018 داشته است !

اما بازی Spider-Man سریع‌ترین فروش را در بین تمامی بازی‌های 2018 در انگلستان داشته است این عنوان PS4 همچنین سریع‌ترین فروش را در بین تمامی بازی‌های مارول به خود اختصاص داد !

No Comments yet!

Your Email address will not be published.